Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met MC-Productions aangegane huurovereenkomsten.

Offertes en bestellingen
Uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en kunnen zonder opgaaf van redenen door verhuurder en/of huurder worden ingetrokken. Uiterlijk 2 werkdagen voor gewenste levering door verhuurder dient huurder hiertoe opdracht te hebben verstrekt aan verhuurder,welke door verhuurder schriftelijk (= ook per email) zal worden bevestigd.

Prijzen
De door verhuurder gehanteerde prijzen worden vermeld inclusief BTW (totaal).
Indien goederen langer dan 1 dag worden gehuurd, geldt vanaf dag 2 een speciaal tarief (op aanvraag).

Schoonmaakkosten
De huurgoederen worden door verhuurder schoon en gebruiksklaar geleverd. Voor gebruik is eventueel opwrijven of poleren voldoende.
Indien de huurgoederen vuil of onvoldoende schoongemaakt retour komen zullen door verhuurder schoonmaakkosten in rekening worden gebracht.

Betaalvoorwaarden
Betaling van de huurgoederen dient contant te geschieden bij ophaal van de goederen. Bij het zelf afhalen van de goederen geldt het moment van retour als betaalmoment. Betalen op rekening is mogelijk indien dit is overeengekomen met verhuurder.
De factuur dient binnen 14 dagen te zijn voldaan. Indien binnen deze termijn geen betaling plaats vindt behoudt verhuurder zich het recht voor een incassoprocedure op te starten. De hieraan verbonden kosten komen ten laste van huurder.

Borg
Verhuurder heeft het recht om een borgsom te vragen. Dit verschilt per product.

Legitimatie
Huurder dient zich te kunnen legitimeren middels een geldig legitimatiebewijs.

Transport
Voor het bezorgen en/of retour halen van de gehuurde goederen worden transportkosten in rekening gebracht, gebaseerd op afstand, laad- en lostijd. Transport binnen de gemeente Hulst is altijd gratis.
Gehuurde goederen worden afgeleverd op de begane grond van de door huurder opgegeven bestemming.
Huurder dient zorg te dragen voor een goed bereikbare laad- en losplaats voor de goederen. Indien mocht blijken – ter beoordeling van verhuurder- dat de opgegeven bestemming ongeschikt is om de goederen te leveren c.q. de door huurder gewenste opstelling van de goederen niet te realiseren is,heeft verhuurder het recht de huurovereenkomst
eenzijdig te ontbinden. In dit geval zal naast de reeds door verhuurder gemaakte kosten tevens een bedrag aan schadevergoeding wegens winstderving in rekening worden gebracht bij huurder.
Ingeval door verhuurder extra kosten moeten worden gemaakt welke zijn terug te voeren op niet nagekomen afspraken door huurder zullen deze eveneens door verhuurder aan huurder in rekening worden gebracht.

Aansprakelijkheid
Na ontvangst van de huurgoederen (zowel indien door verhuurder afgeleverd als zelf door huurder afgehaald en vervoerd) is huurder geheel aansprakelijk voor diefstal, vermissing of beschadiging hiervan.
Ingeval van diefstal, vermissing of beschadiging zullen door verhuurder bovenop de huurkosten tevens kosten voor vervanging van de betreffende goederen aan huurder in rekening worden gebracht. Verhuurder is niet aansprakelijk indien de goederen door overmacht niet / niet tijdig aan huurder ter beschikking kunnen worden gesteld.
Op het moment van levering dienen de goederen door huurder te worden gecontroleerd. Eventuele klachten van huurder dienen terstond aan verhuurder kenbaar te worden gemaakt.
De goederen zullen bij terugkomst door verhuurder worden gecontroleerd op volledigheid en eventuele gebreken/beschadigingen. De bevindingen van verhuurder zijn in deze bindend.
De verhuurder is niet aansprakelijk voor ongevallen die gebeurd zijn tijdens het gebruik van de gehuurde materialen.
De huurder huurt alle goederen op eigen risico.

Annulering
Wij brengen geen annuleringskosten in rekening.