MC-Productions Springkussens, Licht & Geluid

1. Algemene bepalingen

 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit volgende handelingen tussen MC-Productions Verhuur (hierna: MC-Productions) en u, de klant.
Deze voorwaarden zijn ook van toepassing als MC-Productions zaken/diensten van derden huurt/koopt/afneemt en deze aan u levert.

2. Offertes en overeenkomsten

 Alle offertes van MC-Productions zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.
Een overeenkomst met MC-Productions komt tot stand wanneer de gegeven offerte schriftelijk wordt aanvaard, respectievelijk is bevestigd. Toezeggingen en gegeven opdrachten via Whatsapp / Facebook Messenger worden tevens aangenomen en geacht dat de opdrachtgever op de hoogte is van de Algemene Voorwaarden.

3. Prijzen

Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21 % BTW. ( mits anders aangegeven ) Voor verhuur producten gelden de getoonde prijzen per dag en hanteren wij een korting bij meerdaagse huur.

4. Levering en diensten

MC-Productions zal haar werkzaamheden naar haar beste kennis en ervaring, zorgvuldig uitvoeren. MC-Productions heeft een inspanningsverplichting.
Als er een tijdschema is opgenomen in de overeenkomst dan zal MC-Productions ervoor zorgen dat dit tijdschema zoveel mogelijk wordt nageleefd. Het gaat echter niet om fatale termijnen. MC-Productions behoud zich het recht om de overeengekomen bezorg- ophaaltijden te wijzigen.

Het leveren van producten op locatie gebeurd altijd op de begane grond. De huurder dient er voor te zorgen dat iemand op de afgesproken bezorgdag en tijd aanwezig te zijn. Indien de huurder in gebreke is gebleken, houdt de verhuurder zich recht op terug mee te nemen van de attractie. De hiervoor gemaakte kosten zijn voor de rekening van de huurder.

Springkussens worden altijd bezorgd op locatie, afhaal is niet mogelijk. Overige apparatuur kan in overleg opgehaald worden in Hulst of ook op locatie geleverd worden. De levering van apparatuur op locatie is tegen meerprijs en kunnen opbouw/installatie kosten in rekening gebracht worden. Dit alles wordt vooraf besproken middels een overeenkomst.

5. Gebruik van gehuurde materialen

De huurder zal de verhuurde of ter beschikking gestelde zaken met uiterste zorg behandelen en gevaarlijke situaties te allen tijde voorkomen. In dit kader zorgt u er in ieder geval voor dat:
A. Bij de verhuur van een springkussen altijd toezicht van een volwassene (18+) wordt gehouden om ongevallen, diefstal en vernieling te voorkomen;
B. Bij de verhuur van een springkussen geen afgevende/plakkende materialen in of aan het springkussen worden gebruikt of toegebracht; (confetti, serpentine of dergelijke feestartikelen). Blijvende vlekken of schade ontstaan door deze producten is niet te repareren! De huurder zal volledig opdragen voor de kosten van het vervangen materiaal of reparatie van het materiaal. 

Het is verboden, zonder schriftelijke toestemming van MC-Productions, de verhuurde of ter beschikking gestelde zaken te verplaatsen naar een andere dan de overeengekomen locatie.
Het is niet toegestaan de verhuurde of ter beschikking gestelde zaken aan derden in gebruik te geven, ter beschikking te stellen of onder te verhuren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MC-Productions.
U mag geen veranderingen, van welke aard dan ook, aan de verhuurde of ter beschikking gestelde zaken aanbrengen en/of deze zaken beschilderen en/of (met bijvoorbeeld stickers) te beplakken dan wel op andere wijze (uiterlijk) te veranderen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MC-Productions.
U zal op het overeengekomen tijdstip de verhuurde dan wel ter beschikking gestelde zaken, identiek zoals ontvangen, in goede technische en uiterlijke staat, ter beschikking stellen, dan wel afleveren aan MC-Productions. De zaken dienen schoon ter beschikking te worden gesteld, wanneer dit niet het geval is zal MC-Productions reinigingskosten in rekening brengen.

6. Aansprakelijkheid

Voor schade of letsel die de huurder aan derden, direct of indirect, ingevolge van gebruik van de gehuurde attractie veroorzaakt is de verhuurder niet aansprakelijk. De huurder is aansprakelijk voor alle schade aangebracht aan het gehuurde materiaal tussen het moment van afhalen of bezorgen van het materiaal en het moment van het terugbrengen of ophalen van het materiaal. Geconstateerde schade word direct of achteraf aan de huurder in rekening gebracht. Dit geldt ook voor vermissing.

MC-Productions is niet aansprakelijk voor schade aan foto en/of film apparatuur van de Opdrachtgever, werknemers, medewerkers, opdrachtnemers, publiek en/of gasten.

7. Werken op locatie

Voor werkzaamheden op locatie waarbij PBM’s verplicht zijn, dient dit ruim voor aanvang van de werkzaamheden kenbaar te zijn gemaakt.
De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade die op kan treden tijdens werkzaamheden op locatie. De opdrachtgever zal zorgdragen voor een dekkende verzekering om deze schade te dekken.
Indien de opdrachtgever deze verzekering niet kan bieden zal hij dit schriftelijk laten weten aan MC-Productions voor aanvang van de werkzaamheden.

8. Borg en aanbetaling

Wij hanteren geen borg op gehuurde materialen. Wel kan een aanbetaling op een huurovereenkomst gevraagd worden wanneer het totale huurbedrag boven €250 uitkomt.

9. Annuleren

Het annuleren van een opdracht / offerte voor het leveren van een springkussen is geheel gratis. De huurder stelt de verhuurder tijdig op de hoogte van de annulering betreft 1 of meerdere springkussens. 

Het annuleren van een opdracht / offerte voor het uitvoeren van animatie / leveren personeel / technische ondersteuning hanteren wij de volgende tabel;
– Annuleren tot 14 dagen voor datum van evenement / werkzaamheden volgens offerte is kosteloos.
– Annuleren binnen 10 dagen tot 48 uur voor datum van evenement / werkzaamheden volgens offerte wordt 50% in rekening gebracht (exclusief reiskosten / reisuren).
– Annuleren binnen 48 uur voor datum van evenement / werkzaamheden volgens offerte wordt 100% in rekening gebracht (exclusief reiskosten / reisuren).

De opdrachtgever is verplicht de annulering tijdig te melden bij MC-Productions. Dit kan telefonisch, per email of schriftelijk.

10. Transport

Voor het bezorgen en/of retour halen van de gehuurde goederen worden transportkosten in rekening gebracht, gebaseerd op afstand, laad- en lostijd. Transport binnen de gemeente Hulst is altijd gratis.
Gehuurde goederen worden uitsluitend op de begane grond geleverd.
Springkussens worden niet door woonkamer, hal of keuken getransporteerd naar de achterzijde van de woning. Huurder dient zorg te dragen voor een goed bereikbare laad- en losplaats voor de goederen. Indien mocht blijken – ter beoordeling van verhuurder- dat de opgegeven bestemming ongeschikt is om de goederen te leveren c.q. de door huurder gewenste opstelling van de goederen niet te realiseren is, heeft verhuurder het recht de huurovereenkomst eenzijdig te ontbinden.

11. Weersomstandigheden

De verhuurder behoudt het recht om bij zeer slechte weersomstandigheden de huurovereenkomst te annuleren, zonder dat de huurder een schadevergoeding kan invorderen.

12. Aandachtspunten

Bij afleveren van een gehuurd springkussen krijgt de huurder een verkorte instructie en aandachtspunten voor het gebruik van het springkussen.
Confetti, eten/drinken en schoeisel te gebruiken in het springkussen is ten strengste verboden. Gevolgschade wordt in rekening gebracht bij de huurder.

13. Freelance

Freelance opdrachten worden aangenomen per telefoon / whatsapp / messenger / sms. De aanvragen worden gepland als zijnde ‘optie’ totdat de callsheet is ontvangen of anders is overeengekomen. MC-Productions mag de opdracht annuleren indien de callsheet niet binnen 72 uur voor aanvang van de werkzaamheden ontvangen is. Wanneer de opdrachtgever niet of nog niet over een callsheet beschikt voor aanvang werkzaamheden, zal dit tijdig kenbaar gemaakt moeten worden aan de opdrachtnemer. MC- Productions is niet aansprakelijk voor eventuele financiële schade door annulering van de opdracht.

De standaard werkuitrusting voor freelance werk bestaat uit basis PBM’s en gereedschap dat nodig is voor het uitoefenen van de functie waartoe ingedeeld. Indien er specifieke wensen zijn, dienen deze tijdig kenbaar gemaakt te worden.

Neem een kijkje..

Social media..

0