MC-Productions Springkussens, Licht & Geluid

1. Algemene bepalingen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit volgende handelingen tussen MC-Productions Verhuur (tevens h.o.d.n. MC-Productions Licht en Geluid, tevens h.o.d.n. Tuinfeestverhuur (hierna: MC-Productions) en u, de klant. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing als MC-Productions zaken/diensten van derden huurt/koopt/afneemt en deze aan u levert.

2. Offertes en overeenkomsten

Alle offertes van MC-Productions zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Een overeenkomst met MC-Productions komt tot stand wanneer de gegeven offerte schriftelijk wordt aanvaard, respectievelijk is bevestigd. Toezeggingen en gegeven opdrachten via Whatsapp / Messenger worden tevens aangenomen en geacht dat de opdrachtgever op de hoogte is van de Algemene Voorwaarden. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Voor werkzaamheden waarvan naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de overeenkomst geacht tot stand te komen op het moment dat MC-Productions met de feitelijke uitvoering daarvan is aangevangen. De factuur wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. De opdrachtgever behoud zich het recht om, na ontvangst van de factuur, binnen 8 dagen een klacht in te dienen over de ontvangen factuur. Na het verstrijken van deze termijn is de opdrachtgever akkoord gegaan met de geleverde diensten en bijhorende factuur.

3. Levering

MC-Productions zal haar werkzaamheden naar haar beste kennis en ervaring, zorgvuldig uitvoeren. MC-Productions heeft een inspanningsverplichting. Als er een tijdschema is opgenomen in de overeenkomst dan zal MC-Productions ervoor zorgen dat dit tijdschema zoveel mogelijk wordt nageleefd. Het gaat echter niet om fatale termijnen. MC-Productions behoud zich het recht om de overeengekomen bezorg- ophaaltijden te wijzigen. MC-Productions zal al uw gegevens vertrouwelijk behandelen, voor zover MC-Productions behoort te weten dat het om vertrouwelijke gegevens gaat. Het leveren van producten op locatie gebeurd altijd op de begane grond. Indien dit anders is gewenst dient dit vooraf aangegeven te worden en zal een meerprijs gerekend worden. Bij het tillen van zware lasten zal een extra persoon berekend worden aan arbeidsloon. Springkussens worden altijd bezorgd op locatie. Overige apparatuur kan in overleg opgehaald worden in Hulst of ook op locatie geleverd worden. De levering van apparatuur op locatie is tegen meerprijs en kunnen opbouw/installatie kosten in rekening gebracht worden. Dit alles wordt vooraf besproken middels een overeenkomst.

4. Gebruik van materialen

U zal het aan u verhuurde of ter beschikking gestelde zaken uitsluitend gebruiken voor de overeengekomen bestemming en in overeenstemming met de door MC-Productions verschafte bediening-, veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen. U zal de verhuurde of ter beschikking gestelde zaken met uiterste zorg behandelen en gevaarlijke situaties te allen tijde voorkomen. In dit kader zorgt u er in ieder geval voor dat: A. Bij de verhuur van een springkussen altijd toezicht van een volwassene (18+) wordt gehouden om ongevallen, diefstal en vernieling te voorkomen; B. Bij de verhuur van een springkussen geen afgevende/plakkende materialen in of aan het springkussen worden gebruikt of toegebracht; (confetti, serpentine of dergelijke feestartikelen). Blijvende vlekken of schade ontstaan door deze producten is niet te repareren! De huurder zal volledig opdragen voor de kosten van het vervangen materiaal of reparatie van het materiaal. Het is verboden, zonder schriftelijke toestemming van MC-Productions, de verhuurde of ter beschikking gestelde zaken te verplaatsen naar een andere dan de overeengekomen locatie. Het is niet toegestaan de verhuurde of ter beschikking gestelde zaken aan derden in gebruik te geven, ter beschikking te stellen of onder te verhuren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MC-Productions. U mag geen veranderingen, van welke aard dan ook, aan de verhuurde of ter beschikking gestelde zaken aanbrengen en/of deze zaken beschilderen en/of (met bijvoorbeeld stickers) te beplakken dan wel op andere wijze (uiterlijk) te veranderen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MC-Productions. Wanneer MC-Productions uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor het aanbrengen van veranderingen aan het verhuurde en/of ter beschikking gestelde zaken, zullen al de kosten welke zijn gemoeid met het terugbrengen van deze zaken in de oorspronkelijke toestand voor uw rekening zijn. U zal op het overeengekomen tijdstip de verhuurde dan wel ter beschikking gestelde zaken, identiek zoals ontvangen, in goede technische en uiterlijke staat, ter beschikking stellen, dan wel afleveren aan MC-Productions. De zaken dienen schoon ter beschikking te worden gesteld, wanneer dit niet het geval is zal MC-Productions reinigingskosten in rekening brengen. Het moment van teruggave is het moment waarop MC-Productions al de verhuurde dan wel ter beschikking gestelde zaken naar behoren en volledig heeft ontvangen.

5. Veiligheid & aansprakelijkheid

Bij het gebruik van de springkussens dient u als huurder zelf voor permanente toezicht door een persoon van 18 jaar of ouder te zorgen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk aders overeengekomen is. De veiligheid is een zaak voor u als huurder zelf, MC-Productions kan hierin in geen enkel geval voor aansprakelijkheid gesteld worden. U dient de springkussens te gebruiken volgens de handleiding, of uitgelegde, instructies. De handleiding per springkussen is beschikbaar via de website van MC-Productions (www.mc-productions.nl). De gehuurde materialen van MC-Productions zijn tijdens de verhuurperiode niet verzekerd. De huurder dient zorg te dragen voor een veilige bewaring / stalling of opslag van de producten bij een meerdaagse huur. Het plaatsen van een springkussen op openbaar terrein is op eigen risico. Voor werkzaamheden op locatie is de opdrachtgever verplicht de nodige PBM’s te verstrekken indien deze verplicht zijn te gebruiken op de werklocatie. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade die op kan treden tijdens werkzaamheden op locatie. De opdrachtgever zal zorgdragen voor een dekkende verzekering om deze schade te dekken. Indien de opdrachtgever deze verzekering niet kan bieden zal hij dit schriftelijk laten weten aan MC-Productions Verhuur.

6. Prijzen en betaling

In de overeenkomst zijn de door u te betalen kosten in euro’s vastgelegd, inclusief BTW. Prijzen gelden voor de verhuur van zaken voor de tijd welke in de offerte vermeldt staat. Wanneer u de zaken langer dan deze periode wilt huren zal hiervoor een meerprijs worden berekend. Facturen hebben een wettelijke betalingstermijn van minimaal 14 dagen. Wanneer de huurder niet betaalt binnen de afgesproken termijn, ontvangt u van MC-Productions een betalingsherinnering. De huurder heeft na ontvangst van deze herinnering een betalingstermijn van 5 dagen. Hebt u dan nog niet betaald, mag MC-Productions de gemaakte (buiten)gerechtelijke incassokosten in rekening brengen van minimaal €40 euro. Heeft u een bezwaar tegen de factuur? Dan moet u dit binnen 14 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan MC-Productions laten weten. Doet u dit niet, dan geldt het gefactureerde bedrag als erkend.

7. Borg

Wij hanteren geen borg op gehuurde materialen.

8. Annuleren

Het annuleren van een opdracht / offerte voor het leveren van springkussens is geheel gratis. De huurder stelt de verhuurder tijdig op de hoogte van de annulering betreft 1 of meerdere springkussens. Het annuleren van een opdracht / offerte voor het uitvoeren van animatie / leveren personeel / technische ondersteuning hanteren wij de volgende tabel; – Annuleren tot 7 dagen voor datum van evenement / werkzaamheden volgens offerte is kosteloos. – Annuleren binnen 7 dagen tot 24 uur voor datum van evenement / werkzaamheden volgens offerte wordt 50% in rekening gebracht (exclusief reiskosten / reisuren). – Annuleren binnen 24 uur voor datum van evenement / werkzaamheden volgens offerte wordt 100% in rekening gebracht (exclusief reiskosten / reisuren). De opdrachtgever is verplicht de annulering tijdig te melden bij de opdrachtnemer. Dit kan telefonisch of schriftelijk. Wanneer er geen telefonisch of schriftelijke annulering is ontvangen binnen 24 uur voor aanvang van de afgesproken levertijd volgens offerte, wordt 100% van het totale offertebedrag in rekening gebracht.

9. Transport

Voor het bezorgen en/of retour halen van de gehuurde goederen worden transportkosten in rekening gebracht, gebaseerd op afstand, laad- en lostijd. Transport binnen de gemeente Hulst is altijd gratis. Gehuurde goederen worden afgeleverd op de begane grond van de door huurder opgegeven bestemming. Huurder dient zorg te dragen voor een goed bereikbare laad- en losplaats voor de goederen. Indien mocht blijken – ter beoordeling van verhuurder- dat de opgegeven bestemming ongeschikt is om de goederen te leveren c.q. de door huurder gewenste opstelling van de goederen niet te realiseren is,heeft verhuurder het recht de huurovereenkomst eenzijdig te ontbinden.

10. Klacht

Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Wij stellen het op prijs als u ons dat eerst laat weten zodat wij serieus werk kunnen maken van uw klacht. Om te zorgen dat wij de klacht goed kunnen behandelen, moet de klacht binnen 1 maand nadat u kennis heeft genomen van de klacht, aan MC-Productions worden voorgelegd.

11. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen MC-Productions en de huurder is het Nederlands Recht van toepassing.

Neem een kijkje..

Social media..

0